Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego akademiafotomaniakow.pl

§1

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem akademiafotomaniakow.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.

2. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Mateusz Strelau, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SCOMPANY z siedzibą w Wejherowie, NIP 5882445071, REGON 381974646, zwany dalej administratorem.

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (dalej RODO).

§2

1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dokonujących za pośrednictwem sklepu internetowego czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Użytkownikami.

2. Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane w następujących przypadkach:

a) subskrypcja biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu świadczenia usług informacyjno-marketingowych drogą elektroniczną, zawierających informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym,

b) złożenie zamówienia na produkt, usługę, bądź publikację elektroniczną, w celu wykonania umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.

3. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter) Użytkownik podaje adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, usługę, bądź publikację elektroniczną, Użytkownik podaje dane pozwalające na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

5. W niektórych przypadkach podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator może pobierać dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje w związku z umowami zawieranymi w ramach sklepu internetowego, bądź w związku ze świadczeniem usługi biuletynu informacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia lub subskrypcji biuletynu informacyjnego uniemożliwi ich realizację na rzecz Użytkownika.

§3

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, współpracującym przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora, odnośnie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Podmioty przetwarzające są to podmioty, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym etc.

3. Administratorzy są to podmioty samodzielne, które nie działają na wyłączne polecenie Administratora i które same ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorzy świadczą m.in. usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4

1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez następujący okres czasu:

a) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są do czasu jej odwołania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.

b) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w granicach przewidzianych prawem.

§5

1. Sklep internetowy używa plików zwanych cookies, które zapisywane są na urządzeniu osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą ww. plików pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Pozwalają też na opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin.

2. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. Użytkownicy za pośrednictwem przeglądarek mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego może być ograniczone.

3. Sklep internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

§6

1. Użytkownikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) usunięcia danych osobowych,

f) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) przenoszenia danych osobowych.

2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§7

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24.01.2021 r.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

3. Zmiana postanowień Polityki Prywatności obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.

4. We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności, a także ze wszystkimi pytaniami związanymi z danymi osobowymi prosimy o kontakt elektroniczny na adres mateusz.s@hotmail.com

Shopping Cart